CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 31/05/2013 . Số lần xem: 2317

Toán tử và biểu thức trong PHP Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường.

A- Toán tử trong PHP:
 
1- Toán tử gán:
 
Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến. Nó gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
 
Ví dụ:
 
$name = "Johny Nguyen";
 
2- Toán tử số học:
 
Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.
 

Ví dụ số 1

 
3- Toán tử so sánh:
 
Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng. Chi tiết, xem bảng bên dưới.
 

PHP Example

 
4- Toán tử logic:
 

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.

Ví dụ: toán tử or trở về true nếu toán tử trái hoặc toán tử phải là true.

True || false à true.

Ta có bảng các toán tử như sau:

 

PHP Example

 
5- Toán tử kết hợp:
 
Khi tạo mã PHP, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.
 

PHP Example

 
B- Các biểu thức cơ bản trong PHP:
 
1- Biểu thức điều kiện:

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác.

 
Cú pháp:

If(Điều kiện)

{

hành động

}

Ví dụ:

PHP Example

 
2- Vòng lặp trong PHP:
 
a- While()....

Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

 
Cú pháp:

While(điều kiện)

{

Hành động – thực thi

}

Ví dụ:

PHP Example

 
b-Do....while():
 
Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện.
 
Cú pháp:

Do

{

Hành động thực thi

}while(điều kiện)

Ví dụ:

PHP Example

 
c- For():

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu.

 
Cú pháp:

For( giá trị ; điều kiện ; biến tăng hoặc giảm)

{ Hành động }

Ví dụ:

PHP Example

 
3- Biểu thức switch case:

Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.

Cú pháp:

Switch(biến)

{

Case giá trị 1: Hành động; Break;

…………

Case giá trị N: Hành động; Break;

Default: Hành động; Break;

}

Ví dụ:

PHP Example

 
C- Tổng kết:
 
Kết thúc bài học này, các bạn ít nhiều đã nắm được những thuộc tính cơ bản của các phép toán học trong PHP, ngoài ra chúng ta cũng từng bước hiểu được cú pháp của từng biểu thức.

Đối với các vòng lặp, chúng ta cần hiểu và vận chúng một cách linh hoạt và mềm dẻo, phân biệt được while và do…while. Sử dụng hàm switch trong trường hợp có quá nhiều giá trị if…else trả về.

Theo qhonline.info

Có thể bạn muốn xem

Đôi tay của mẹ (31/05/2013)
Bài 7 : Class & ID (31/05/2013)
Bài 5: Text (31/05/2013)
MỘT LẦN RA PHỐ (31/05/2013)
THẰNG BÉ (31/05/2013)
MÓN QUÀ CỦA CHA (31/05/2013)
CƠ HỘI NHỎ NHẤT (31/05/2013)
Bài 11: Border (31/05/2013)
Bài 9: Box Model (31/05/2013)
CHIẾC ÁO TẶNG CHA (31/05/2013)