CÔNG TY TNHH Thiết bị HOÀNG THANH
Gallery
Liên Hệ Hoàng Thanh
gpextreme@yahoo.com 0903 398 881
Ngày đăng: 08/06/2013 . Số lần xem: 1695

Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website Ở bài trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu về các cú pháp sql và Mysql cơ bản bao gồm việc tảo bảng, tạo kết nối, thêm, sửa, xóa các dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Và tiếp theo bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào.

Cách lấy dữ liệu trong database ra giao diện như thế nào,và dùng php xử lý mọi tình huống theo ý chúng ta muốn.Và kết hợp những hàm php cần thiết để xử lý.

 

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:
 
1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:


mysql_connect("hostname","user","pass")

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:


Cú pháp:


mysql_select_db("tên_CSDL")

Ví dụ:


$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");

mysql_select_db("demo");


3- Thực thi câu lệnh truy vấn:


Cú pháp:


mysql_query("Câu truy vấn ở đây");

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:


Cú pháp:


mysql_num_rows();

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:


Cú pháp:


mysql_fetch_array();

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:


Cú pháp:


mysql_close();

Ví dụ áp dụng:


Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:


mysql -hlocalhost -uroot -proot

mysql>create database demo_mysql;

mysql> use demo_mysql;

mysql>create table user(id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));


Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.


<?

$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");

mysql_select_db("demo_mysql",$conn);

?>


Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.


<?

$sql="select * from user";

$query=mysql_query($sql);

?>


Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.


<?

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo "Chua co du lieu";

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";

}

}

?>


Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.


<?

mysql_close($conn);

?>


Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:


<?

$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");

mysql_select_db("demo_mysql",$conn);

$sql="select * from user";

$query=mysql_query($sql);

if(mysql_num_rows($query) == 0)

{

echo "Chua co du lieu";

}

else

{

while($row=mysql_fetch_array($query))

{

echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";

}

}

mysql_close($conn);

?>


Tổng kết:


Ở bài này chúng ta đã làm việc với sql và các kỹ thuật kết nối với database của PHP. Các hàm PHP hỗ trợ mysql hiện nay có rất nhiều. Tuy nhiên về tính năng cũng như phương thức sử dụng thì chúng cũng giống nhau. Do vậy các bạn không nên lo lắng khi làm việc với những hàm mà chúng ta đang nghiên cứu.

 

Theo qhonline.info

Có thể bạn muốn xem

Bài 4: Font Chữ (08/06/2013)
Bài 13: Float & Clear (08/06/2013)
CƠ HỘI NHỎ NHẤT (08/06/2013)
Bài 8: Span & Div (08/06/2013)